Consiliul Local

HCL Bustuchin nr.20 din 25.04.2019 privind aprobarea unui contract de prestări servicii având ca obiect încasarea taxei pentru eliberarea autorizației de acces  pe drumurile aflate în proprietatea sau administrarea comunei Bustuchin
HCL Bustuchin nr.19 din 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 pentru SC BUSTEDIL PREST SRL cu unic acționar comuna Bustuchin, județul Gorj
HCL Bustuchin nr.18 din 25.04.2019 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din buegetul local al Primăriei comunei Bustuchin, pentru anul 2019
HCL Bustuchin nr.17 din 18.04.2019 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante existentă în ștatul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bustuchin, începând cu data de 01 mai 2019
HCL Bustuchin nr.16 din 18.04.2010 privind aprobarea bugetului de venituri pe anul 2019 și cheltuieli al Clubului sportiv ”Petrolul Bustuchin” 
HCL Bustuchin nr.15 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Bustuchin pe anul 2019
HCL Bustuchin nr.14 din 29 martie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în com. Bustuchin, județul Gorj, care va fi depus în cadrul POCU Cod 2014RO05M9OP001, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  
HCL Bustuchin ne.13 din 29 martie 2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bustuchin, pe următoarele trei luni
HCL Bustuchin nr.12 din 29 matie 2019 privind deplasarea Grupului de dansuri și jocori populare ”Brâul de Poiana”, Grupului vocal instrumental ”Iustina Băluțeanu” și a Grupului de instrumentisști, în Franța, în perioada 9 – 13 mai 2019
HCL Bustuchin nr.11 din 29 martie 2019 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stoenescu Otilia din comuna Bustuchin, județul Gorj
HCL Bustuchin nr.10 din 29 martie 2019 privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
HCL Bustuchin nr.9 din 21.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizae DC 30 Poiana-Seciuri  – Poienița, Km 0+000 – 3+290 comuna Bustuchin, județul Gorj” 
HCL Bustuchin nr.8 din 21.02.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea , salubrizarea și înfrumusețarea comunei Bustuchin, în anul 2019
HCL Bustuchin nr.7 din 21.02.2019 pentru modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bustuchin
HCL Bustuchin nr.6 din 21.02.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a SPCLEP Bustuchin
 
Anul 2019
 
HCL Bustuchin nr.60 din 28.12.2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 
HCL Bustuchin nr.59 din 23.11.2018 privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum vicinal DV 3, în comuna Bustuchin, județul Gorj”
HCL Bustuchin nr.58 din 23.11. 2018 privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Pod metalic VM9 în localitatea Poienița”
HCL Bustuchin nr.57 din 23.11.2018 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Bustuchin, județul Gorj 
HCL Bustuchin nr.56 din 23.11.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei Bustuchin pentru anul 2019
HCL Bustuchin nr.55 din 23.11.2018 privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local al comunei Bustuchinîn vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2018 și a sărbătorilor de iarnă.
HCL Bustuchin nr.54 din 23.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Bustuchin, județul Gorj pe anul 2018, etapa a IV-a
HCL Bustuchin nr.53 din 23.11.2018 pentru aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și a altor obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitate de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritorială a comunei Bustuchin
 HCL Bustuchin nr.52 din 26.10.2018 privind instituirea taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale și reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe unele drumuri din comuna Bustuchin
HCL Bustuchin nr.51 din 26.10.2018 privind implementarea proiectului ”Inființare centru multifuncțional de asistență socială și medicală-comunitară în U.A.T. Bustuchin, județul Gorj”
HCL Bustuchin nr.50 din 26.10.2018 privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființare centru multifuncțional de asistență socială și medicală comunitară în UAT Bustuchin, județul Gorj”
HCL Bustuchin nr.49 din 26.10.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
HCL Bustuchin nr.48 din 11.10.2018 privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Lucrări tehnico-edilitare și sistematizarea pe verticală aferente ”Construcției de locuințe pentru tineri, bloc locuințe regim de înălțime P+2 și 20 u.l.” comuna Bustuchin, județul Gorj 
HCL Bustuchin nr.42 din 31 august 2018 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din comuna Bustuchin, județul Gorj;
HCL Bustuchin nr.41 din 31 august 2018 privind înlocuirea unui membru din cadrul Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Petrolul Bustuchin
HCL Bustuchin nr.40 din 19.08.2018 privind participarea Grupului de dansuri populare ”Brâul de la Poiana” la concursul internațional de muzică și folclor ”Festivalul Tinereții”, ediția a XVI-a, desfășurat la Neptun – Mangalia în perioada 28 august – 01 septembrie 2018;
HCL Bustuchin nr.39 din 19.08.2018 privind aprobarea proiectului ”CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD-VEST”și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
HCL nr.38 din 27 iulie 2018 privind stabilirea calității de reprezentant pentru comuna Bustuchin în Adunarea  Generală a ADI în domeniul serviciilor publice de salubrizare ADIS Gorj
HCL Bustuchin nr.37 din 27 iulie 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Bustuchin, județul Gorj pe anul 2018, etapa a II-a
HCL Bustuchin nr.36 din 24 iulie 2018 pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc doemniul public al comunei Bustuchin, județul Gorj
HCL Bustuchin nr. 35 din 08 iulie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare, extindre și dotarea Liceului Tehnologic Bustuchin, județul Gorj
HCL Bustuchin nr.34 din 29 iunie 2018 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investții ”Modernizare rețea de iluminat public stradal, comuna Bustuchin, județul Gorj” după încheierea contractului de achiziție publică
HCL Bustuchin nr. 33 din 29 iunie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bustuchin pentru următoarele trei luni
HCL Bustuchin nr. 32 din 29 iunie 2018 privind organizarea ”Zilelor comunei Bustuchin” și a Festivalului ”Iustina Băluțeanu” , ediția a XIV -a , Bustuchin 27 -29 iulie 2018; 
HCL Bustuchin nr. 31 din 29 iunie 2018 privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând domeniului privat al com. Bustuchin
HCL Bustuchin nr.30 din 25 mai 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare rigole la drumurile existente comuna Bustuchin, județul Gorj”
HCL Bustuchin nr.29 din 25 mai 2018 pentru aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere precum și a raportului administratorului pentru SC Bustedil Prest SRL Bustuchin, la data de 31 decembrie 2017
HCL Bustuchin nr.28 din 25.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Bustuchin pe anul 2018, etapa a I-a;
HCL Bustuchin nr. 27 din 25 mai 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al BVC pentru anul 2017 și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017
HCL Bustuchin nr. 26 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume necesare pentru premierea unor eleve din cadrul Liceului Tehnologic Bustuchin
HCL Bustuchin nr. 25 din 27 aprilie 2018 privind virarea la bugetul local a garanțiilor de participare la licitații care nu au fost solicitate în termenul legal de prescripție
HCL Bustuchin nr.24 din 27 aprilie 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 26639, aparținând domeniului public al comunei Bustuchin
HCL Bustuchin nr.23 din 27 aprilie 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 26801, aparținând domeniului public al comunei Bustuchin
HCL Bustuchin nr. 22 din 30 martie 2018 privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de CEC Bank, Sucursala Târgu Jiu, în baza contractului de credit pentru investiții nr.RQ15100375779268 din data de 08.01.2016
HCL Bustuchin nr. 21 din 30 martie 2018 privind susținerea financiară a organizării Concursului internațional de muzică, arte plastice și arta actorului Orpheus, ediția a XVI -a
HCL Bustuchin nr. 20 din 30 martie 2018 pentru modificarea și completarea HCL Bustuchin nr.13/28.02.2018 privind înființarea unui cabinet medical școlar
HCL Bustuchin nr. 19 din 30 martie 2018 privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele trei luni
HCL Bustuchin nr. 18 din 30 martie 2018 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea com. Bustuchin, pentru anul 2018
HCL Bustuchin nr. 17 din 30 martie 2018 privind aprobarea dezlipirii în patru loturi a imobilului – teren în suprafață de 7460 mp., înscris în cartea funciară a com. Bustuchin nr.6155
HCL Bustuchin nr. 16 din 30 martie 2018 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din com. Bustuchin
HCL Bustuchin nr 15 din 5.03.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului aflat în proprietatea privată a comunei Bustuchin, județul Gorj în suprafață de 1832 mp, către ANL, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii
HCL Bustuchin nr.8 din 28.02.2018 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren ]n suprafață de 16.108 mp înregistrat în CF nr18005
HCL Bustuchin nr.7 din 08 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Bustuchin pe anul 2018
 
 
 
Anul 2017
HCL Bustuchin nr.1 din 27.01.2017 aprobare Plan de lucrări sau acțiuni de interes local , pentru anul 2017
HCL Bustuichin nr.2 din 27.01.2017 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale
HCL Bustuchin nr.4 din 27.01.2017 transformare post contractual de asistent medical comunitar
HCL Bustuchin nr.5 din 13 februarie 2017 actualizarea indicatorilor teh-economici ptr. investiția Sistem de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate menajere
HCL Bustuchin nr.6 din 13 februarie 2017 actualizaee indicatori teh.ec. DC 32 Bustuchin – Valea Pojarului
HCL Bustuchin nr.7 din 13 februarie 2017 actualizare indicatori teh.ec. Modernizare Dc 30 Poiana-Seciuri – Poienița
HCL Bustuchin nr.8 din 13.02.2017 actualizare indicatori teh.ec. Construire Cămin Cultural Multifuncțional, com. Bustuchin, jud. Gorj
HCL Bustuchin nr.9 din 13 februarie 2017 privind aprobarea valorii actualizate a inv. Construire bloc locuințe sociale
HCL Bustuchin nr.10 din 13 februarie 2017 asiguraea finanțării de la bugetul local a proiectului ”Pași către meserie!”
HCL Bustuchin nr.11 din 24.02.2017 aprobare retea scolara pentru anul 2017 – 2018
HCL Bustuchin nr.12 din 24 martie 2017 privind aprobarea proiectului Modernizare retea stradală de iluminat public
HCL Bustuchin nr.13 din 24 martie 2017 aprobare valoare actualizata inv. Construire bază sportiva multifuncțională
HCL Bustuchin nr.14 din 24 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Bustuchin pentru anul 2017
HCL Bustuchin nr.15 din 24 martie 2017 privind utilizarea excedentului bugetar în anul 2017
HCL Bustuchin nr.16 din 31 martie 2017 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și salubrizarea localității, pt anul 2017
HCL Bustuchin nr.17 din 31 martie 2017 transformare funcție publică de inspector principal
HCL Bustuchin nr.18 din 31 martie 2017 aprobarea bugetului SC Bustedil Prest SRL, pt anul 2017
HCL Bustuchin nr.19 din 31 martie 2017 privind alegerea președintelui de ședință
HCL Bustuchin nr.20 din 14 apriprilie 2017 privind achiziționarea unor mijloace fixe
HCL Bustuchin nr.22 din 26 mai 2017 aprobare Regulament eliberare acord și aviz de funcționare agenți economici
HCL Bustuchin nr.23 din 26 mai 2017 aprobare cont de încheiere a exercițiului bugetar pt. anul 2016
HCL Bustuchin nr.24 din 26 mai 2017 aprobare bilanț contabil SC Bustedil Prest SRL
HCL Bustuchin nr.25 din 26 mai 2017 aprobare indicatori tehnico – economici centrală fotovoltaică
HCL Bustuchin nr.26 din 04 iunie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 363.969 USD de Fodul Român pentru Eficiență Energetică
HCL Bustuchin nr.27 din 13 iunie 2017 aprobare valoare proiect Modernizare drumuri de interes local si scrisoare de garanție de FNGCIMM SA
HCL Bustuchin nr.28 din 30 iunie 2017 privind organizarea Festivalului folcloric IUSTINA BALUTEANU, ediția a XIII-a, Bustuchin 28-30 iulie 2017
HCL Bustuchin nr.29 din 30 iunie 2017 privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele trei luni
HCL Bustuchin nr.30 din 28 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din familia bugetara ”administrație”
HCL Bustuchin nr.31 din 28 iulie 2017 privind suplimentarea nr. de asistenți personali
HCL Bustuchin nr.33 din 05.09.2017 privind rectificare bugetului local pe anul 2017, etapa a I-a
HCL Bustuchin nr.34 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea Zilei internaționale a persoanelor vârstnice
HCL Bustuchin nr.35 din 29 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, etapa a II-a;
HCL Bustuchin nr.36 din 29 septembrie 2017 privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank
HCL Bustuchin nr.37 din 29 septembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședintă pe următoarele trei luni
HCL Bustuchin nr.38 din 29 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanților CL Bustuchin în Consiliul de Administrație a L.T. Bustuchin
HCL Bustuchin nr.39 din 29 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului CL Bustuchin în Comisia de Evaluare și asigurare a calității învățământului
HCL Bustuchin nr.40 din 29 septembrie 2017 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului com. Bustuchin
HCL Bustuchin nr.41 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea tarifului de salubrizare pentru agenții economici și instituțiile publice din caom. Bustuchin
HCL Bustuchin nr.42 din 29 septembrie 2017 privind alocarea sumelor necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare
HCL Bustuchin nr.43 din 27 din 27 octombrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
HCL Bustuchin nr.44 din 27.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, etapa a III-a
HCL Bustuchin nr.45 din 27 octombrie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ptr. inv. Modernizare rețea iluminat public stradal, comuna Bustuchin, județul Gorj
HCL Bustuchin nr.46 din 27.10.2017 privind asigurarea finantării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțază de la bugetul de stat prin PNDL ptr. investiția ”Modernizare retea iluminat public stradal, com Bustuchin, județul Gorj”
HCL Bustuchin nr.47 din 27 octombrie 2017 privind aprobarea Agendei Culturale a com. Bustuchin, ptr. anul 2018
HCL Bustuchin nr.48 din 27.10.2017 pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Bustuchin
HCL Bustuchin nr.49 din 27.1.2017 privind premierea sportivei Stoenescu Steliana – Nicoleta pt. rezultate deosebite obținute Campionatul European de Gimnastică Aerobică
HCL Bustuchin nr.50 din 29 noiembrie 2017 privind organizarea și desfășurarea unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României- 2017 și a sărbătorilor de iarnă
HCL Bustuchin nr.51 din 29 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local etapa a IV-a;
HCL Bustuchin nr.52 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al com. Bustuchin, jud. Gorj
HCL Bustuchin nr.53 din 29 noiembrie 2017 privind expirarea acordului CL Bustuchin pentru cesiunea contractului de închiriere nr.722806 din 06.11.2006
HCL Bustuchin nr.55 din 29.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Comments are closed.