HCL Bustuchin şi rapoarte anuale consilieri locali

Dispoziția nr.280 din 21.11.2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 27.11.2019
 
Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședintă al CL Bustuchin pentru următoarele trei luni
Proiect de hotarâre privind aprobarea condițiilor și a tarifelor pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea instașării, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora- ANCOM
Proiect de hotarâre pentru desemnarea reprezentanților CL Bustuchin în CA al Liceului Tehnologic Bustuchin pentru anul școlar 2019 – 2020 
Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului CL Bustuchin în CEAC din cadrul Liceului Tehnologic Bustuchin pentru anul școlar 2019 – 2020
Proiect de hotarâre privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Bustuchin, județul Gorj, a domnului Stoenescu Gheorghe
 Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum vicinal DV 16 în com. Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre privind achiziționarea serviciului juridic de consultanță, asistență și reprezentare a UAT comuna Bustuchin și Primăriei comunei Bustuchin în dosarulcu nr.24512/3/2019, înregistrat pe rolul Tribunalului București
Proiect de hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre privind avizarea Regulamentului Serviciului de salubrizare și a caietului de sarcini elaborate de ADIS Gorj, aprobarea Acordului Triopartit și aprobarea delegării de către ADIS Gorj a gestiunii unor activități componente ale Serviciului public de salubrizare al comunei Bustuchin, către operatorul SC SUPERCOM S.A. 
Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Proiect de hotarâre privind alocarea unor sume de la bugetul local al comunei Bustuchin în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2019 și a Sărbătorilor de iar
Proiect hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bustuchin pe anul 2019, etapa a IV-a
 
Dispoziția nr.257 din 18.10.2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinare pe data de 31.10.2019
SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI: 
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a ședinte ordinare din data de 31.10.2019
Dispoziția nr.258 din 18.10.2019 privind convocarea de îndată a CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 20.10.2019, ora 10,00
Proiect de hotarare privind rectificare bugetului local al Consiliului Local Bustuchin pe anul 2019, etapa a III-a
 
 
Dispoziția nr.239 din 20.09.2019 privind convocarea CL Bustuchin in sedinta ordinara pe data de 27.09.2019
Raport audit financiar asupra conturilor anuale de ecxecuție bugetară ale UAT comuna Bustuchin pentru anul 2018
Decizia nr.50 din 07.08.2019 privind auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2018 la UAT Bustuchin
Proiect de hotarâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a UAT comuna Bustuchin și Primăriei comunei Bustuchin în dosarele nr.23227/3/2019 și nr.22884/3/2019, înregistrate pe rolul Tribunalului București
Proiect de hotarâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru a organiza ” Ziua internațională a persoanelor vârstnice” în data de 01 octombrie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării ștatului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Bustuchin, județul Gorj, începând cu 01.10.2019
Proiect de hotarâre privind modificarea nivelului tarifului și a taxei de salubrizare pentru serviciul de precolectare, colectare, transport și depoziitare deșeuri solide menajere și a celor asimilabile acestora prestat pe raza comunei Bustuchin
Proiect de hotarâre privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Bustuchin, județul Gorj, a domnului Stoenescu Gheorghe
 
 
Dispozitia nr.244 din 23.08.2019 privind convocarea CL Bustuchin în şedinţa ordinară pe data de 30.08.2019
Analiza activităţii desfasurate de SPCLP Bustuchin în cursul trimestrului II 2019
Proiect de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedintă al CL Bustuchin pentru următoarele trei luni
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al CL Bustuchin, pe anul 2019, etapa a II-a
Propunere privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL Bustuchin din data de 30.08.2019
Proiect de hotarâre aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie de la  FNGCIMM SA – INF nr.159/20.06.2017
Proiect de hotarâre privind aprobarea achiziționării unor materiale de construcție în scopul reparării acoperișului clădirii unde își desfășoară activitatea personalul operativ al Gărzii de Intervenție nr.2 Hurezani
 
Dispoziția nr.196 din 19.07.2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 25 iulie 2019
Proiect de hotarâre privind stabilirea amplasamentului spațiului necesar pentru colectarea separată a deșeurilor rezultate din gospodăriile cetățenilor din comuna Bustuchin
Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Moara Poiana-Seciuri, aflat în patrimoniul comunei Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume necesare pentru premierea sportivului Croitoru Eduard – Ionuț din comuna Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare” al comunei Bustuchin, județul Gorj domnului Călugărița Ion
Proiect de hotrare privind schimbarea din functie a presedintelui de sedinta al Consiliului local Bustuchin
 
Dispoziția nr.168 din 21.06.2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 28.06.2019
Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, etapa a I – a
Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Proiect de hotarâre privind organizarea ”Zilelor comunei Bustuchin” și a Festivalului folcloric ”IUSTINA BĂLUȚEANU” ediția a XV-a, Bustuchin 26 – 28 iulie 2019
Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol al com. Bustuchin 
 
Dispozitia nr.143 din 24.05.2019 privind convocarea CL Bustuchin în sedință ordinară pe data de 31.05.2019
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului local al comunei Bustuchin pe anul 2018 și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12. 2018
Proiect de hotarâre privind aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere precum și a raportului administratorului pentru SC Bustedil Prest SRL Bustuchin, la data de 31 decembrie 2018
Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii Srisorii de garantie de la FNGCIMM SA – INF nr.159?20.06.2017
Proiect de hotarâre privind achiziționarea prin leasing financiar a unei autoutilitare necesară desfășurării activității de transport din cadrul Primăriei comunei Bustuchin
Proiect de hotarâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat de la bugetul local Parohiei Valea Pojarului pentru Biserica Valea Pojarului din com. Bustuchin, județul Gorj
  
Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii având ca obiect încasarea taxei pentru eliberarea autorizației de acces pe drumurile publice aflate în proprietatea sau administratea comunei Bustuchin
Dispoziția nr.123 din 19.04.2019 privind  convocare CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 25 aprilie 2019
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Bustuchin pentru anul 2019
Plan de acțiune pentru serviciile sociale administate și finanțate din bugetul local al comunei Bustuchin pentru anul 2109
Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 pentru SC BUSTEDIL PREST SRL Bustuchin
Raport de evaluare a implementării Legii nr.5442001 în anul 2018
 
Dispoziția nr.122 din 15.04.2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință extraordinară pe data de 18 aprilie 2019
Proiect de hotarâre pentru aprobarea bugetului local al comunei Bustuchin, județul Gorj, pe anul 2019
Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului sportiv Petrolul Bustuchin
Proiect de hotarâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante existente în ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bustuchin, județul Gorj, începând cu data de 01 mai 2019
 
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a ședinței CLBustuchin din data de 29.03.2019 
Proiect de hotarâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Furnizarea de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, (POCU)
Dispoziția nr.102 din 22 martie 2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 29.03.2019
Proiect de hotarâre privind  constituirea și stabilirea echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Stoenescu Otilia din comuna Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre privind deplasarea Grupului de dansuri și jocuri populare ”Brâul de la Poiana”, a Grupului vocal instrumental ”Iustina Băluteanu” și a Grupului de instrumentiști, în Franța, în perioada 9 – 13 mai 2019
Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință al CL Bustuchin pentru următoarele trei luni
Dispoziția nr.77 din 15.02.2019 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 21.02.2019
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a SPCLEP Bustuchin
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului pentru gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea comunei Bustuchin, în anul 2019
Raport privind situația gestionarii patrimoniului public și privat al comunei Bustuchin, județul Gorj, pe anul 2018
Proiect de hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ”Reabilitare și modernizare DC 30 Poiana-Seciuri -Poienița km 0+000 – 3+290 comuna Bustuchin, județul Gorj”
Raport de activitate pe anul 2018 al consilierului local Popa Virgil
Raport de activitate pe anul 2018, al consilierului local Patrulescu Cornel – Liviu
Raport de activitate pe anul 2018, al Comisiei  pentru administratie publică locală, juridică și de disciplină
Dispozitia nr.6 din 18 ianuarie 2019 privind convocarea CL Bustuchin in sedinta ordinara pe data de 25.01.2019
Proiect de hotarâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Bustuchin, județul Gorj,pentru anul școlar 2019 – 2020; 
Proiect de hotarâre aprobarea Planului de lucrări sau acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii dreptului de ajutor social stabilit conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019
Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank, Sucursala Târgu Jiu, în baza contractului de credit pentru investiții nr.RQ15100375779268/587 din data de 01.01.2016 
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bustuchin și din serviciile publice fără personalitate juridică aflate în suordinea Consiliului Local al comunei Bustuchin
Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Bustuchin pe anul 2018
Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului taxei de salubrizate în comuna Bustuchin, începând cu 01.01 2019
 
Dispoziția nr.369 din 21 decembrie 2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 28.12.2018
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Bustedil Prest SRL, pe anul 2018, etapa  I;
Proiect de hotărâre privind alegere președinte de sedință a CL Bustuchin pentru următoarele trei luni
Proiect de hotărâre privind achizitiorarea serviciului juridic prin încheierea unui contract de asistență juridică a comunei Bustuchin și Primărie comunei Bustuchin în litigiul cu OMV Petrom SA
Cererea nr.13412 din 11.12.2018 privind extinderea rețelei de gaze naturale
Dispoziția nr.234 din 16 noiembrie 2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de  23.11.2018
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bustuchin, județul Gorj,pe anul 2018, etapa a IV-a
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Pod metalic VM9 în localitatea Poienița
Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum vicinal DV3 în comuna Bustuchin, județul Gorj”
Proiect de hotarâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local al comunei Bustuchin în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedecate Zilei Naționale a României – 2018 și a Sărbătorilor de iarna
Proiect de hotarâre privind aprobarea Agendei Culturale a comunei Bustuchin pentru anul 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor, taxelor locale, chiriilor, redeventelor si a altor obligatii datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitate de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ – teritoriala a comunei Bustuchin
Proiect de hotarâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Bustuchin, jud.Gorj
Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare in comuna Bustuchin, jud. Gorj;
Studiu de oportunitate al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Caiet de sarcini al Serviciului Public de alimentare cu apă si de canalizare;
Dispozitie nr.299 din 19 octombrie 2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 26.10.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființare Centru multifuncțional de asistență socială și medicală – comunitară în UAT Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre privind instituirea taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale și reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe unele drumuri din comuna Bustuchin, județul Gorj
Proiect de hotarâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Înființare centru multifuncțional de asistență socială și medicală comunitară în UAT Bustuchin, județul Gorj”
Dispoziția nr.294 din 09 octombrie 2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință de îndată pentru data de 11 octombrie 2018
Proiect de hotarâre priving aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Lucrări tehnico-edilitare și sistematizarea pe verticală aferente Construcției de locuințe pentru tineri destinate închirierii, bloc de locuințe regim de înălțime P+2 și 20 u.l.”, comuna Bustuchin, județul Gorj”.
Dispoziția nr.271 din 21 septembrie 2018 privind conv. CL Bustuchin în sedintă ordinară pe data 28 septembrie 2018
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al com. Bustuchin,pe anul 2018, etapa a III-a
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Bustuchin pe următoarele trei luni
Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru a organiza Ziua internațională a persoanelor vârstnice, în data de 02 octombrie 2018
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatului CL Bustuchin în Comisia de evaluare și asigurare a calității învățământului constituită la nivelul Liceului Tehnologic Bustuchin.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL Bustuchin, în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Bustuchin pentru anul școlar 2018 -2019 .
Dispoziția nr.253 din 14.08.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 19 august 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD – VEST” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
Proiect de hotarâre privind participarea Grupului de dansuri populare ”Brâul de la Poiana” la concursul internațional de muzică și folclor ”Festivalul Tinereții”, ediția a XIV-a, desfășurat la Neptun – Mangalia în perioada 28 august – 01 septembrie 2018
 Dispoziția nr.229 din 20.07.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară în data de 27 iulie 2018
Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, etapa a II-a
Proiect de hotarâre privind stabilirea calității de  reprezentant  pentru com. Bustuchin în Adunarea Generală a ADIS Gorj 
 Dispozitia nr.227 din 06 iulie 2018 privind convocarea CL Bustuchin, în ședință de îndată pe data de 8 iulie 2018
Dispoziția nr.199 din 22.06.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 29 iunie 2018
Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol al comunei Bustuchin, pe semestrul I al anului 2018 
Proiect de hotarâre privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al com.Bustuchin
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al CL Bustuchin pentru următoarele trei luni
Proiect de hotarâre privind organizarea ”Zilelor comunei Bustuchin” și a Festival Folcloric ”Iustina Băluțeanu”, ediția a XIV-a Bustuchin 27 -29 iulie 2018;
Proiect de hotarâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețea iluminat public stradal, comuna Bustuchin, județul Gorj”, după încheierea contractului de achiziție publică
 
Dispozitia nr.174 din 18.05.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 25 mai 2018
Erată la Dispoziția nr.174 din 18 mai 2018
Analiza activității desfășurate la SPCLEP Bustuchin în cursul trim. I al anului 2018
Proiect de hotărare privind aprobarea contului de înceheiere a exercițiului bugetar al bugetului local al comunei Bustuchin pentru anul 2017 și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, etapa a I-a
Proiect de hotarare privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere precum și a raportului administratorului pentru SC Bustedil Prest SRL, la data de 31 decembrie 2017
Proiect de hotarâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare rigole la drumurile existente, comuna Bustuchin, județul Gorj”
 
 Dispozitia nr.134 din 20.04.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședintă ordinara pe data de 27.04.2018
Proiect de hotarâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pt. dezmembrarea imobilului cu nr.cad.26639
 Proiect de hotarare privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 26801
Proiect de hotarâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume necesare pentru premierea unor eleve din cadrul Liceului Tehnologic Bustuchin pentru activități deosebite
 Proiect de hotarâre privind virarea la bugetul local a garanțiilor de participare la licitații care nu au fost solicitate în termenul legal de prescripție
 Dispozitia nr 106 din 23.03.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 30.03.2018
Raport de evaluare a implementării Legii nr.5442001 în anul 2017
Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din com. Bustuchin
Proiect de hotarare privind dezlipirea în patru loturi a imobillui teren în suprafață de 7460mp. înscris în C.F. nr.6155
Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului de masuri pt. gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea comunei Buistuchin, în anul 2018
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Proiect de hotarâre pentru modificarea și completarea HCL Bustuchin nr.13 din 28 februarie 2018 privind înființarea unui cabinet medical școlar
Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a organizării Concursului internațional de muzică, arte plastice și arta actorului Orpheus ediția XVI-a, organizat de Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” din Tg-Jiu
 Proiect de hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank, Sucursala Târgu Jiu, în baza contractului de credit pentru investiții nr.RQ15100375779268/587 din data de 08.01.2016
 Dispoziția nr.99 din 02.03.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință extraordinară pe data de 05.03.2018
Dispozitia nr.84 din 22.02.2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședintă ordinară pe data de 28.02.2018
Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru S.C. Bustedil Prest SRL Bustuchin
Proiect de hotarâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe sociale
Proiect de hotarâre privind constituirea fondului de locuinte de necesitate și repartizarea acestora
Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență sociala
Proiect de hotarâre privind înființarea CS Petrolul Bustuchin
Proiect de hotarâre privind înfiintarea unui cabinet medical școlar
Raport privind situația gestionării patrimoniului public și privat pt.anul 2017
Dispoziția nr.82 din 02 februarie 2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 08.02.2018 Proiect de hotarâre aprobare buget local pe anul 2018  Anexa nr.1 la Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Anexa nr.2 la Proiectul de hot. privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Anexa nr.3 la Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Anexa nr.4 la Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului local
Dispoziția nr.4 din 19.01.2018 privind convocarea CL Bustuchin în șed. ord. în data de 26.01.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei scolare a unităților de înv. preuniv. de stat care va funcționa în anul școlar 2018 – 2019
Proiect de hotarâre aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii dreptului de ajutor social
Proiect de hotarâre privind aprobarea criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării locuințelor sociale și de necesitate
Proiect de hotarâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc dom. public al com. Bustuchin
Proiect de hotarâre constituire comisie de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate
Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Bustuchin pe anul 2017
Dispoziția nr.535din 22.12.2017 privind convocarea CL Bustuchin pe data de 29.12.2017
Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului nr.533 din 19.12.2017 privind rectificarea BVC etapa a V-a
Proiect de hotarare privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice , pentru anul 2018
Proiect de hotarâre transformare post contractual de asistent medical comunitar
Proiect de hotarâre aprobare privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de hotarâre stabilire salarii de bază ptr. funcționarii publici și personalul contractual , pentru anul 2018
Dispoziția nr.503 din 23.11.2017 convocare CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 29.11.2017
Proiect de hotarâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bustuchin
Proiect de hotarâre privind exprimarea acordului CL Bustuchin pentru cesiunea contractului de închiriere nr.7228 din 06.11.2006
Proiect de hotarare rectificare buget local, etapa a IV-a
Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru organizarea Zilei Naționale a României și a Sărbătorilor de iarnă;
Proiect de hotarâre rectificare buget local etapa a III-a
Dispoziție privind convocarea CL Bustuchin în sedintă ordinară pe data de 27.10.2017
Proiect de hotarare pentru premierea sportivei Stoenescu Steliana-Nicoleta
Proiect de hotarare aprobarea agendei culturale pentru anul 2018
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
Proiect de hotarare pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Bustuchin
Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință ordinara pe data de 29.09.2017
Proiect de hotarare rectificare buget local pe anul 2017, etapa a II-a
Proiect de hotarare prelungire perioadă de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank
Proiect de hotarare desemnare reprezentant CL Bustuchin în CEACI
Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului com. Bustuchin
Proiect de hotarare pentru a organiza Ziua Internationala a persoanelor varstnice
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților CL Bustuchin în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Bustuchin
Proiect de hotarare privind alocarea sumelor necesare pt. racordarea utilizatorilor la rețeua de canalizare
Proiect de hotarare alegere președinte de ședință
Dispoziția nr.399 din 31 august 2017 convocare CL Bustuchin în ședință extraordinară pe data de 05.09.2017
Proiect de hotarâre rectificare buget local, an 2017, etapa a I – a;
Dispozitie convocare sedinta ordinara din data de 25.08.2017
Proiect de hotarare încetare aplicabilitate HCL Bustuchin nr.54 din 31 august 2015
Dispozitie convocare CL Bustuchin in data de 28.07.2017
Raport privind analiza stadiului de inscriere a datelor în registrul agricol
Proiect de hotarare – suplimentare nr. asistenti personali
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anexa la Proiectul de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază
Dispoziție convocare CL Bustuchin in sedinta ordinara in data de 30.06.2017
Proiect de hotarâre alegere președinte de ședință
Proiect de hotarare aprobare organizare – Zilele comunei Bustuchin, 28 – 30 iulie 2017
Analiza activității desfăsurate la SPCLEP Bustuchin, pe semestrul I 2017
Dispoziție convocare CL Bustuchin în sedinta extraordinara pe data de 13 iunie 2017
Proiect de hotarâre aprobare valoare și scrisoare de garanție de FNGCIMM SA IFN
Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 04.06.2017
Proiect de hotarare pt. aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de la FREE
Dispozitie convocare CL Bustuchin în sedinta ord. în data de 26 mai 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pt. anul 2016
Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil și a contului de profit și pierdere pt. SC Bustedil Prest SRL Bustuchin la data de 31 decembrie 2016
Proiect de hotarare pentru eliberarea acordului și a autorizației de funcționare
Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-economici Centrala fotovoltaică
Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință ordinară în data de 28.04.2017
Proiect de hotarare desemnare reprez. AGA SC Salubris Gilort SRL
Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 din 2001, pentru anul 2016
Raport transparenta decizională pt anul 2016
Sedinta extraordinara din 14.04.2017
Dispozitie convocare CL Bustuchin în ședința ordinară din 31.03.2017
Proiect de hotarâre înfrumusețare și salubrizare comuna
Proiect de hotarâre alegere președinte de ședintă pe următoarele trei luni
Proiect de hotarare aprobare buget SC Bustedil Prest SRL
Proiect de hotarâre transformare funcție publică
Dispozitie convocare CL Bustuchin in sedinta extraordinara in data de 24.03.2017
Proiect de hotarare buget local -2017
Proiect de hotarare aprobarea utilizarii excedentului bugetar, in anul 2017
Proiect de hotarare aprobare valoare actualizata inv. Construire baza sportiva multifunctionala
Proiect de hotarare indicatori iluminat public stradal
Ordinea de zi a ședinte CL Bustuchin din data de 24 februarie 2017
Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 13.02.2017
 
 

Comments are closed.