HCL Bustuchin şi rapoarte anuale consilieri locali

Dispoziția nr.82 din 02 februarie 2018 privind convocarea CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 08.02.2018
Proiect de hotarâre aprobare buget local pe anul 2018 
Anexa nr.1 la Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Anexa nr.2 la Proiectul de hot. privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Dispoziția nr.4 din 19.01.2018 privind convocarea CL Bustuchin în șed. ord. în data de 26.01.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei scolare a unităților de înv. preuniv. de stat care va funcționa în anul școlar 2018 – 2019
Proiect de hotarâre aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii dreptului de ajutor social
Proiect de hotarâre privind aprobarea criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării locuințelor sociale și de necesitate
Proiect de hotarâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc dom. public al com. Bustuchin
Proiect de hotarâre constituire comisie de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate
Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Bustuchin pe anul 2017
Dispoziția nr.535din 22.12.2017 privind convocarea CL Bustuchin pe data de 29.12.2017
Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului nr.533 din 19.12.2017 privind rectificarea BVC etapa a V-a
Proiect de hotarare privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice , pentru anul 2018
Proiect de hotarâre transformare post contractual de asistent medical comunitar
Proiect de hotarâre aprobare privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de hotarâre stabilire salarii de bază ptr. funcționarii publici și personalul contractual , pentru anul 2018
Dispoziția nr.503 din 23.11.2017 convocare CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 29.11.2017
Proiect de hotarâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bustuchin
Proiect de hotarâre privind exprimarea acordului CL Bustuchin pentru cesiunea contractului de închiriere nr.7228 din 06.11.2006
Proiect de hotarare rectificare buget local, etapa a IV-a
Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru organizarea Zilei Naționale a României și a Sărbătorilor de iarnă;
Proiect de hotarâre rectificare buget local etapa a III-a
Dispoziție privind convocarea CL Bustuchin în sedintă ordinară pe data de 27.10.2017
Proiect de hotarare pentru premierea sportivei Stoenescu Steliana-Nicoleta
Proiect de hotarare aprobarea agendei culturale pentru anul 2018
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
Proiect de hotarare pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Bustuchin
Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință ordinara pe data de 29.09.2017
Proiect de hotarare rectificare buget local pe anul 2017, etapa a II-a
Proiect de hotarare prelungire perioadă de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank
Proiect de hotarare desemnare reprezentant CL Bustuchin în CEACI
Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului com. Bustuchin
Proiect de hotarare pentru a organiza Ziua Internationala a persoanelor varstnice
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților CL Bustuchin în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Bustuchin
Proiect de hotarare privind alocarea sumelor necesare pt. racordarea utilizatorilor la rețeua de canalizare
Proiect de hotarare alegere președinte de ședință
Dispoziția nr.399 din 31 august 2017 convocare CL Bustuchin în ședință extraordinară pe data de 05.09.2017
Proiect de hotarâre rectificare buget local, an 2017, etapa a I – a;
Dispozitie convocare sedinta ordinara din data de 25.08.2017
Proiect de hotarare încetare aplicabilitate HCL Bustuchin nr.54 din 31 august 2015
Dispozitie convocare CL Bustuchin in data de 28.07.2017
Raport privind analiza stadiului de inscriere a datelor în registrul agricol
Proiect de hotarare – suplimentare nr. asistenti personali
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anexa la Proiectul de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază
Dispoziție convocare CL Bustuchin in sedinta ordinara in data de 30.06.2017
Proiect de hotarâre alegere președinte de ședință
Proiect de hotarare aprobare organizare – Zilele comunei Bustuchin, 28 – 30 iulie 2017
Analiza activității desfăsurate la SPCLEP Bustuchin, pe semestrul I 2017
Dispoziție convocare CL Bustuchin în sedinta extraordinara pe data de 13 iunie 2017
Proiect de hotarâre aprobare valoare și scrisoare de garanție de FNGCIMM SA IFN
Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 04.06.2017
Proiect de hotarare pt. aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de la FREE
Dispozitie convocare CL Bustuchin în sedinta ord. în data de 26 mai 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pt. anul 2016
Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil și a contului de profit și pierdere pt. SC Bustedil Prest SRL Bustuchin la data de 31 decembrie 2016
Proiect de hotarare pentru eliberarea acordului și a autorizației de funcționare
Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-economici Centrala fotovoltaică
Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință ordinară în data de 28.04.2017
Proiect de hotarare desemnare reprez. AGA SC Salubris Gilort SRL
Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 din 2001, pentru anul 2016
Raport transparenta decizională pt anul 2016
Sedinta extraordinara din 14.04.2017
Dispozitie convocare CL Bustuchin în ședința ordinară din 31.03.2017
Proiect de hotarâre înfrumusețare și salubrizare comuna
Proiect de hotarâre alegere președinte de ședintă pe următoarele trei luni
Proiect de hotarare aprobare buget SC Bustedil Prest SRL
Proiect de hotarâre transformare funcție publică
Dispozitie convocare CL Bustuchin in sedinta extraordinara in data de 24.03.2017
Proiect de hotarare buget local -2017
Proiect de hotarare aprobarea utilizarii excedentului bugetar, in anul 2017
Proiect de hotarare aprobare valoare actualizata inv. Construire baza sportiva multifunctionala
Proiect de hotarare indicatori iluminat public stradal
Ordinea de zi a ședinte CL Bustuchin din data de 24 februarie 2017
Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 13.02.2017
Raport de activitate, pe anul 2016, consilier Popa Nicolae
Raport de activitate pe anul 2016, consilier Enciu Constantin
Raport de activitate pe anul 2016, consilier, Malea Sevastian
Raport de activitate pe anul 2016, consilier local Halângă Valerian
Raport de activitate pet.anul 2016, consilier Ciocea Ion – Constantin
Raport consilier local, Patrulescu Cornel – Liviu
Raport consilier local Popa Virgil
HCL nr.38 din 30.12.2016 prelungire perioadă de tragere împrumut CEC BANK
HCL nr.37 din 30.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedintă
HCL nr.36 din 30.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
Ordinea de zi a sedintei ord. a CL Bustuchin din 27.01.2017
HCL nr.29 din 25.11.2016 aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pt.anul 2017
HCL nr.30 din 25.11.2016 privind organizarea sarbatorilor de iarna
HCL nr.31 din 25.11.2016 sprijin financiar pentru biserici
 HCL nr.32 din 25.11.2016 aprobarea premierii sportivei Stoenescu Steliana
HCL nr.33 din 25.11.2016 rectificare BVC Bustedil Prest SRL
HCL nr.34 din 25.11.2016 cofinantarea proiectului ECOBUST
Dispozitie convocare CL Bustuchin în sedinta ordinara în data de 30.12.2016
Proiect de hotarare prelungire perioada de tragere împrumut intern
Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta
Disp.conv. CL Bustuchin din data de 13.12.2016 si proiecte de hotarare
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
Dispozitie convocare CL Bustuchin in data de 25.11.2016 si proiecte de hotarare HCL nr.27 din 28.10.2016 aprobare Agenda Culturala pentru anul 2017 
Proiect de hotarare rectificare buget 2016 etapa a-VII-a Dispozitie convocare CL Bustuchin in sedinta extraordinara pe data de 06.11.2016 
Ordinea de zi a sedintei ordonare din data de 28-10-2016
Ordinea de zi a sedintei extraordinare a CL Bustuchin din data de 21-10-2016 si proiecte de hotarare
HCL Bustuchin nr.25-din-30-09-2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL Bustuchin nr-24-din-30-09-2016 privind închirierea imobilului Moara comunala Poiana-Seciuri
HCL Bustuchin nr.23-din-30-09-2016 desemnare reprezentanti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Bustuchin
HCL Bustuchin nr.22 din 30-09-2016 privind ajustarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare
HCL-Bustuchin nr. 21 din 30-09-2016 privind organizarea Zilei persoanelor varstnice
HCL- Bustuchin nr.20 din 30-09-2016 modificare si completare inventar domeniul public
HCL-Bustuchin nr.19 din 30-09-2016 rectificare buget,etapa a VI-a
Ordine de zi sedinta ordinara din 30 09 2016 si proiecte de hotarare
HCL Bustuchin nr.18 din 23 august 2016 privind aprobarea proiectului Refacere și consolidare terasamente pe DC 31 C și DC 31 A; HCL Bustuchin nr.17 din 23 august 2016 privind modificarea normei de hrană acordată personalului din cadrul Poliției Locale Bustuchin;
HCL Bustuchin nr.16 din 23 august 2016 pentru transformarea postului de asistent medical comunitar debutant în asistent medical comunitar PL
HCL Bustuchin nr.15 din 23 august 2016 privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici ai investiției Asigurarea scurgerii apelor puviale pe drumurile de interes local din com. Bustuchin, jud. Gorj
HCL Bustuchin nr.14 din 23 august 2016 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructură apă și apă uzată; 
HCL Bustuchin nr.13 din 23.08.2016 atribuire in folosință gratuită a suprafeței de 1,00 mp; HCL Bustuchin nr.12 din 23.08.2016 rectificare buget local, etapa a v-a
HCL Bustuchin nr.11 din 23.08.2016 aprobare ind.th.ec. ”Modernizare infrastructură apă și apă uzată” HCL nr.25 din 25 martie 2016 Program de masuri gospodărire si salubrizare localitatate
HCL nr.26 din 25 martie 2016 aprobare concesionare imobile
HCL nr.27 din 25 martie 2016 aprobare valoare actualizata Cămin Cultural Multifuncțional Bustuchin
Raport activitate consilier local Malea Sevastian , an 2015
Raport gestionarea patrimoniului public al com.Bustuchin, an 2015
Raport de activitate consilier Enciu C-tin, an 2015
Raport de activitate consilier local  Ciocea Ion-C-tin, an 2015
Raport de activitate consilier local Popa Nicolae, an 2015
Raport de activitate consilier local Dr. Lupulescu Dorin, an 2015
HCL Bustuchin nr.16 din 16.03.2015 aprobare indicatori tehnico-economici ptr. inv. Construire bloc locuinţe sociale
HCL Bustuchin nr.15 din 16.03.2015 aprobare indicatori tehnico-economici ptr.inv. Cămin Cultural Multifuncţional  Bustuchin
HCL nr.6 din 11.02.2015
HCL nr.7 din 11.02.2015
HCL nr.8 din 11.02.2015- aprobare buget local pe anul 2015
HCL nr.9 din 11.02.2015 HCL nr.1.2015 excedent bugetar 2014
HCL nr.2.2015 Plan ocupare fp.2015 HCL nr.3. 2015 Plan de actiuni sau lucrări , ptr.anul 2015
HCL nr.4.2015 asistenţi personali
HCL nr.5.2015 organigrama
Raport anual de activitate , consilier local CROITORU ION, an 2014
Raport anual de activitate , consilier local ENCIU CONSTANTIN, an 2014
Raport anual de activitate consilier local POPA VIRGIL, an 2014
Raport anual de activitate, consilier HALÂNGĂ VALERIAN, an 2014
Raport anual de activitate, consilier local MALEA SEVASTIAN – 2014
Raport anual de activitate, consilier Borcan Nicolae, an 2014
Raport anual de activitate, consilier Ciocea Ion-Constantin, an 2014

Comments are closed.